Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

W trakcie naszej ponad 11 letniej działalności na rynku nieruchomości w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami w Warszawie oraz na rynku w powiatach Grodziskim, Piaseczyńskim, Pruszkowskim i Warszawsko Zachodnim, wielokrotnie spotkaliśmy się z prośbami klientów o wsparcie związane z przeprowadzeniem transakcji nieruchomości, którą zamieszali nabyć.
W związku z oczekiwaniem rynku, zdecydowaliśmy się wprowadzić nową usługę, polegającą na weryfikacji stanu prawnego nieruchomości.
Dokumenty weryfikujemy w zależności od przedmiotu umowy sprzedaży nieruchomości.

1. UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA (nieruchomości lokalowej i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) - dokumenty niezbędne do transakcji i będące przedmiotem weryfikacji:
a) podstawa nabycia sprzedawanej nieruchomości (mieszkania) tj.
- akt notarialny - umowa sprzedaży mieszkania,
- ew. akt notarialny - umowa darowizny mieszkania,
- ew. akt notarialny - umowa zamiany mieszkania,
- ew. akt notarialny - akt poświadczenia dziedziczenia,
- ew. akt notarialny - dział spadku,
- ew. akt notarialny - zniesienie współwłasności mieszkania,
- ew. akt notarialny - podział majątku,
- ew. akt notarialny - umowa ustanowienia odrębnej własności mieszkania i jego sprzedaży,
- ew. postanowienie sądu o nabyciu spadku,
- ew. postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności,
- ew. postanowienie sądu o przesądzeniu własności,
- ew. postanowienie sądu o dziale spadku,
b) zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające, że w danym lokalu (mieszkaniu) nikt nie jest zameldowany,
c) zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające, że osoba sprzedająca nie zalega w podatku od nieruchomości, a w określonych przypadkach w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (nie dotyczy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku którego spółdzielnia mieszkaniowa reguluje tą opłatę),

d) zaświadczenie wydane przez administratora budynku (ew. spółdzielnię mieszkaniową w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), potwierdzające brak zaległości w opłatach czynszowych za dane mieszkanie,
e) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania (jeśli jest prowadzona - dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie ma takiego obowiązku),
f) w przypadku nabycie mieszkania w drodze spadku lub w drodze darowizny i w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności (tylko dla darowizn i nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanych po 1 stycznia 2017 roku, dla spadku zawsze, także przed tym terminem), weryfikacji podlega zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stanowiące o uregulowaniu/zwolnieniu/przedawnieniu zobowiązania podatkowego,
g) w przypadku obciążeń ujawnionych w dziale III oraz IV księgi wieczystej, dokumenty stanowiące podstawę ich wykreślenia lub ujawnienia,
h) w przypadku SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU badania podlega także zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową potwierdzające przysługiwanie tego prawa osobie sprzedającej,
i) w przypadku składania wniosku o założenie księgi wieczystej ujętego w umowie sprzedaży (dotyczy tylko spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) badaniu podlega stosowne zaświadczenie wydane w tym celu przez spółdzielnię mieszkaniową oraz wypis z rejestru gruntów,
j) w przypadku składania wniosku o ustanowienie hipoteki ujętego w umowie sprzedaży, badaniu podlega zaświadczenie z banku do ustanowienia hipoteki,
k) w przypadku nabycia mieszkania za środki pochodzące z kredytu, weryfikacji podlega także umowa kredytowa.

2. UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI (nieruchomości gruntowej) - dokumenty niezbędne do transakcji i będące przedmiotem weryfikacji:

3. UMOWA SPRZEDAŻY DOMU (zabudowanej nieruchomości gruntowej) - dokumenty niezbędne do transakcji i będące przedmiotem weryfikacji:

4. UMOWA DEWELOPERSKA I UMOWA USTANWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I JEGO SPRZEDAŻY (zakup u dewelopera - rynek pierwotny) - dokumenty niezbędne do transakcji i będące przedmiotem weryfikacji.