KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-640) przy ul. Woronicza 46/78.

2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na Państwa życzenie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie/a dotyczące oferowanych nieruchomości oraz ofertowanych usług, realizacji zawartych umów pośrednictwa lub bezpośrednio z nimi nie związanych, ale skierowanych bezpośrednio do firmy Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o.

3. Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów ich gromadzenia, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją powyższych celów, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, archiwizowania ich na podstawie obowiązków wynikających z przepisów skarbowych itp.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników oraz współpracowników firmy Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o., dostawców usług internetowych wykorzystywanych przez firmę Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o., pocztę lub firmę kurierską w przypadku korespondencji obejmującej oświadczenie woli lub dokumenty, oraz podmiot realizujący usługi księgowe na rzecz firmy Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych danych stanowiących Państwa dane osobowe, jak również prawo do ich zmiany, sprostowania, ograniczeń w przetwarzaniu, zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz usunięcia, przy czym zgłoszenie sprzeciwu lub żądanie ich usunięcia, może uniemożliwić osiągnięcie celu związanego z uzyskaniem odpowiedzi dotyczącej oferowanej nieruchomości, usługi bądź realizacji zawartej umowy pośrednictwa.

6. Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z działaniami firmy Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o. obejmujące Państwa dane osobowe, możecie Państwo zgłosić pod adres rodo@kuznianieruchomosci.pl lub na adres korespondencyjny wskazany w ust. 1.

7. W przypadku zastrzeżeń związanych z działaniami firmy Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o. dotyczącymi Państwa danych osobowych, możecie Państwo zwrócić się w tej materii ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.